Home

Mission

Contents

News

Authors

Links

Forum

Peace from Harmony
Παγκόσμια Επιστήμη της Ειρήνης

Spiritual Culture for Harmonious Civilization

Citizens of Earth!

Unite in harmony for love, peace, justice, fraternity and happiness!Global Harmony Association (GHA)

Since February 15, 2005, GHA is an international NGO uniting more than 500 members in 56 countries and more than o­ne million participants from the GHA collective members in 80 countries.

Web: www.peacefromharmony.org

 

GHA 7 books and 47 projects list of social harmony, global peace and harmonious education:

http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=472

 

GHA is recognized as a candidate for the Nobel Peace Prize in 2013 for collective book:

The ABC of Harmony for World Peace…: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=478

 

Board: 35 GHA members from 16 countries

www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=249

 

GHA Founder and President: Dr. Leo Semashko

Address: 7/4-42 Ho-Shi-Min Street, St. Petersburg, 194356 Russia

E-mail: leo.semashko@gmail.com Web: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253

 

GHA Mission is:

To bring peace from harmony and to pave a conscious way for harmonious civilization o­n scientifically based ‘ABC of Harmony’ through harmonious education

GHA Video: Social Genome of Peace from Harmony - http://youtu.be/hbxY5lREOeA

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Παγκόσμια Επιστήμη της Ειρήνης

Του Dr. Leo Semashko

 

Φυσικοί Φορείς και Γονιδιακό Μόρφωμα Δόμησης της Ειρήνης

«Η Επιστήμη της παγκόσμιας Ειρήνης είναι η γενική ελπίδα όλων των εθνών,

για την αληθινή Ειρήνη και ευημερία του πλανήτη Γη».

«Παγκόσμια Οργάνωση της Αρμονίας»

 

Συνώνυμα με την έννοια της παγκόσμιας Ειρήνης είναι : παγκόσμια, καθολική, αιώνια, αέναη, συνεχής, αρμονική, μη βίαιη, βιώσιμη, σταθερή, ανθεκτική, μόνιμη, πραγματική, πλανητική, αληθινή, μελλοντική κ.λ.π.

 

Αντίθετα είναι : τοπική, μερική, προσωρινή, ασυνεχής, δυσαρμονική, μιλιταριστική, ασταθής, επισφαλής, διστάζουσα, σύντομη, απατηλή, περιφερειακή, ψευδής, παραδοσιακή, κ.λ.πΕιρήνη.

 

Στον παραδοσιακό πολιτισμό, στις κοινωνικές επιστήμες και τη φιλοσοφία, ουδείς έχει εγείρει τα θεμελιώδη επιστημονικά ερωτήματα των φυσικών κοινωνικών φορέων απώτερη αιτία και κάθε αυθόρμητη αιώνια πηγή της παγκόσμιας Ειρήνης.Ακόμη και ο Εμμανουήλ Κάντ στην κορυφαία του πραγματεία «Αιώνια Ειρήνη» (1795) δεν το έπραξε. Εν τούτοις στην εργασία του αυτή έφτασε στην μεγίστη ανακάλυψη της «αρμονίας μεταξύ των ανθρώπων» ως ένα κοινωνικό φαινόμενο και εγγύηση της διαρκούς Ειρήνης - όπως είπε, «η εγγύηση της διαρκούς Ειρήνης είναι … φυσική». Αυτή η φύση «καθορίζει την αρμονία μεταξύ ηθικής και πολιτικής» μέσω της «υπερβατικής έννοιας του δημόσιου δικαιώματος», στο οποίο ο Κάντ δομεί μια αρμονική συνθήκη «διαρκούς Ειρήνης μεταξύ των κρατών». (www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm).

 

Κατά συνέπεια οι απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα ήσαν απούσες. Η Επιστήμη της παγκόσμιας Ειρήνης δεν υφίσταται μέχρι τώρα. Θέτοντας τέτοιες ερωτήσεις, αλλά περισσότερο για την επιστημονική απάντηση σ΄ αυτές, απαιτείται μια ριζικά διαφορετική περιοχή της Φιλοσοφίας και της Επιστήμης – της Επιστήμης και της Φιλοσοφίας της παγκόσμιας κοινωνικής αρμονίας της κοινωνίας στο σύνολό της. Μια τέτοια Επιστήμη και Φιλοσοφία έχουν αναπτυχθεί από το 1976, ως τμήμα της Τετρακοινωνιολογίας και Tetrism. (www.peacefromharmony.org/docs/2-1_eng.pdf). Τα τελευταία 8 έτη, από το 2005, έχουν αναπτυχθεί συλλογικά στην Παγκόσμια Οργάνωση της Αρμονίας (GHA)και βρήκαν έκφραση στα 7 βιβλία και στα 47 σχέδια της παγκόσμιας αρμονίας και της αρμονικής ειρήνης (www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=472). Η πλέον πλήρης και τέλεια έκφραση τους αναφέρεται στο βιβλίο "The ABC ofHarmonyforWorldPeace» … (έτος 2012, σελ. 334) γραμμένο από 76 συγγραφείς του GHA : www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=478. Αυτό το βιβλίο για την παγκόσμια αρμονία αντανακλά τις θεμελιώδεις έννοιες (βλέπε κατωτέρω) και την σύντομη ιστορία της «Παγκόσμιας Επιστήμης της Ειρήνης (GPS), η οποία είναι η Επιστήμη της Παγκόσμιας Αρμονίας και αντίστροφα. Αυτές είναι ταυτόσημες. Ο πυρήνας τουGHA είναι η παγκόσμια κοινωνιολογία και τα παγκόσμια στατιστικά στοιχεία σε μια αδιάσπαστη ενότητα.

 

Η παγκόσμια κοινωνιολογία αποκαλύπτει την παγκόσμια κοινωνική δομή της ανθρώπινης κοινωνίας στο σύνολο της ιστορίας της, με τη μορφή των τεσσάρων αιωνίων αρμονικών σφαιρικών τομέων του πληθυσμού που απασχολείται/ενασχολείται στις τέσσερεις σφαίρες της κοινωνικής παραγωγής των τεσσάρων απαραίτητων και επαρκών πόρων απαιτούμενων για την ύπαρξη κάθε κοινωνίας και προσώπου.

 

Οι αναγκαίοι και επαρκείς, δια τούτο, αιώνιοι, φυσικοί και αρμονικοί πόροι είναι: ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΥΛΙΚΑ (υλικά αγαθά και υπηρεσίες). Η έλλειψη έστω και ενός από αυτά σε ένα ορισμένο ποσοστό (αρμονία και μέτρο) με τα άλλα, θα καταστήσει την ύπαρξη του ανθρώπου και της κοινωνίας αδύνατη.

 

Οι αναγκαίοι και επαρκείς πόροι καθορίζουν ως αναγκαίους και επαρκείς, δια τούτο, αιώνιους, φυσικούς και αρμονικούς τομείς της σταθερής και συνεχούς παραγωγήςτους : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (οικονομικοί και οικολογικοί τομείς μαζί).

 

Οι αναγκαίοι και επαρκείς τομείς παραγωγής καθορίζουν ως αναγκαίες καιεπαρκείς, δια τούτο, αιώνιους, φυσικούς και αρμονικούς σφαιρικούς τομείς του εργαζόμενου πληθυσμού (η μισθωτού/απασχολούμενου) σ’ αυτούς τους τομείς και συνεπώς ονομάζονται σφαιρικοί τομείς – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ.

 

Οι αναγκαίοι και επαρκείς σφαιρικοί τομείς ως αιώνιοι, φυσικοί και αρμονικοί δημιουργοί/παράγοντεςεκάστης κοινωνίας και της παγκόσμιας κοινωνικής δομής της. Είναι ταυτόχρονα ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΑΠΩΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑΣ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.

 

Είναι αληθινοί, αλλά για να μετατραπούν από αυθόρμητους σε συνειδητούς και αποτελεσματικούς παράγοντες της παγκόσμιας Ειρήνης, χρειάζονται αυτήν την Επιστήμη (GPS), την κατανόησή, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση σ΄ αυτήν, για να δομήσουμε αυτήν την Ειρήνη επαρκώς.

 

Η αιώνια παγκόσμια Ειρήνη είναι μια φυσική, φυσιολογική και υγιής κατάσταση των σφαιρικών τομέων του πληθυσμού και – μαζί με αυτά – την κοινωνία στο σύνολό της. Αυτή η κοινωνική κατάσταση παράγει και εγγυάται την παγκόσμια Ειρήνη, με αυθόρμητες και αρμονικέςσφαιρικές κατηγορίες του πληθυσμού. Ως εκ τούτου, οι σφαιρικοί τομείς και η φυσική τους αρμονία αποτελούν τα αιώνια θεμέλια της παγκόσμιας Ειρήνης. Από αυτήν προκύπτειο συντομότερος ορισμός της παγκόσμιας Ειρήνης– ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ – η οποία δημιουργείται και διαρκώς αναπαράγεται από τους σφαιρικούς τομείς.


Ο πόλεμος μεταξύ τους δεν είναι πιθανός, δεδομένου ότι ο θάνατος ενός τουλάχιστον σφαιρικού τομέα σημαίνει την παύση παραγωγής ενός από τους αναγκαίους πόρους, που οδηγεί στον θάνατο όλων των σφαιρικών τομέωνκαι την κοινωνία στο σύνολό της. Οι πόλεμοι των πόρων είναι πιθανοί μόνον μεταξύ ιδιωτικών και κοσμικών κυρίαρχων ομάδων, εθνών, κοινωνικών η οικονομικών τομέων, καστών, κτημάτων κ.λ.π.Η ιστορία του παρελθόντος είναι γεμάτη με παρόμοιους ιδιωτικούς πολέμους. Ως εκ τούτου, Ειρήνη μεταξύ ιδιωτικών ομάδων και τάξεων σημαίνει απουσία πολέμων μεταξύ τους, η ένα διάλειμμα σε εν ισχύ πολέμους. Αυτό αποτελεί στρατοκρατική, ιδιωτική και πρόσκαιρη Ειρήνη, που υπάγεται στον πόλεμο συνεχώς και απαιτεί διαρκή προετοιμασία. Αυτή η Ειρήνη εξασφαλίζεται δια της βίας και με την απειλή της βίας, εγείροντας τον παλιό κανόνα: «Αν θέλετε Ειρήνη, προετοιμάζεστε για πόλεμο».Αυτή η στρατοκρατική τάση αντανακλάται στην συνεχή ατέρμονη κούρσα των εξοπλισμών, ως προετοιμασία για έναν αιώνιο πόλεμο, που είναι πολύ βαθιά ριζωμένος και πολυδάπανη κοινωνική παθολογία αφαίμαξης όλων των μερών. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν συνόψισε αυτή την ανοησία λέγοντας : «Ειρήνη, δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί δια της βίας. Μπορεί να επιτευχθεί μόνον με την κατανόηση», με άλλα λόγια, μόνον με το μυαλό και την συνείδηση των σφαιρικών τομέων μέσω της Επιστήμης της Ειρήνης και της μόρφωσης.


Η ανθρωπότητα θα είναι ικανή να ανακάμψει από αυτήν την τρομερή ασθένεια μόνον με την ανάπτυξη και την εφαρμογή της Παγκόσμιας Επιστήμης της Ειρήνης (GPS). Αλλά μια παγκόσμια κοινωνιολογία δεν είναι αυτάρκης αφ΄ εαυτού. Για να εναρμονιστούν συνειδητά οι πόροι παραγωγής στο βαθύτερο επίπεδο των παγκόσμιων σφαιρικών τομέων, που επίσης καθορίζουν την συνειδητή δόμηση της παγκόσμιας Ειρήνης, είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη ποσοτικών στατιστικών μέτρων και δεικτών των αναλογιών – η αρμονία των πόρων και απάντων των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτά : την παραγωγή, τη διανομή, την ανταλλαγή (αγορά), και την κατανάλωση.Η μέτρηση σε έκαστη χώρα υπήρξε ιστορικά παραδοσιακή, εθνική με στατιστικό χαρακτήρα. Αλλά η μέτρηση των παγκόσμιων πόρωνστην παγκόσμια παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωσηαπό τις παγκόσμιες τάξεις είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν τα παγκόσμια στατιστικά στοιχεία. Οι βασικές έννοιες και δείκτες του, μαζί με τα βασικά στοιχεία της κοινωνικής αρμονίας, συμπεριλαμβανομένων των σφαιρικών τομέων, αποκαλύπτονται επίσης στο “The ABC of Harmony for World Peace” (pp. 22-58).


Τα παγκόσμια στατιστικά στοιχεία δεν είναι δυνατά δίχως μια παγκόσμια κοινωνιολογία, και αντίστροφα, η παγκόσμια κοινωνιολογία δεν είναι δυνατή χωρίς τα παγκόσμια στατιστικά στοιχεία. Είναι αδιαχώριστα, όπως η ποιότητα και η ποσότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Κοινό συνδετικό στοιχείο τους είναι η σφαίρα ως δομική μονάδα και ποσοτική μέτρησή της – οι δείκτες σφαιρών. Μόνον στην ενότητα αυτών των δύο παγκόσμιων Επιστημών μπορούμε να έχουμε ένα ισχυρό εργαλείο για την καινοτόμο επιστημονική ανακάλυψητων φυσικών δημιουργών της παγκόσμιας Ειρήνης και της επιστημονικής της δόμησης σε όλες τις χώρες, και όλες τις περιοχές του κόσμου.


Η παγκόσμια κοινωνιολογία και οι παγκόσμιες στατιστικέςαποτελούν τον πυρήνα του GPS, αλλά δεν περιορίζεται από αυτές. Η ολοκληρωμένη ολιστική φύση της παγκόσμιας Ειρήνης απαιτεί μια εξ΄ ίσου αναπόσπαστη και ολιστική επιστημονική γνώση που συνδυάζονται σ’ ένα ολιστικό επιστημονικό παράδειγμα. Ορίζεται στο «the ABC ofHarmony» ως ένα «κοινωνικό γονιδίωμα της Αρμονίας της κοινωνίας» - ΚΟΙΝΩΝΙΟΜΙΑ, η οποία είναι επίσης ένα«κοινωνικό γονιδίωμα της Ειρήνης μέσω της Αρμονίας». Η Κοινωνιονομία εκφράζει το ολιστικό επιστημονικό παράδειγμα μίαςνέας, αρμονίας και Ειρήνης, την Τετρακτή σκέψη και παρουσιάζεται στο "the ABC ofHarmonyScheme» (pp. 40-41). Η Κοινιωνομία είναι μια γενικευμένη και αναπόσπαστη έκφραση του GPS ως οργανική ενότητα των κοινωνικών Επιστημών.Η Κοινιωνομία θεωρείται ταυτόχρονα ως πρότυπο για όλες τις κοινωνικές Επιστήμες, δηλαδή είναι σαν κοινωνιολογικό, στατιστικό, οικονομικό, δημογραφικό, ιστορικό, κυβερνητικό, συνεργειακό, πολιτικό, νομικό, οικονομοτεχνικό, περιβαλλοντικό, εκπαιδευτικό, μαθηματικό μοντέλο κ.λ.π.Η διαθρησκευτική αρμονία είναι επίσης μια σημαντική πτυχή της παγκόσμιας Ειρήνης, η οποία αντικατοπτρίζεται στο GPS(
www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=561).Η Κοινωνιονομία συνδυάζει όλες τις κοινωνικές επιστημονικές μετρήσεις της παγκόσμιας Ειρήνης στην ενωμένη επιστήμη του – GPS. Ως εκ τούτου, η Κοινωνιονομία είναι ένα επιστημονικό γονιδίωμα δόμησης της Ειρήνης. Παρακαλώ δείτε το βίντεο της GHA το οποίο είναι αφιερωμένο σ΄ αυτό : Κοινωνικό γονιδίωμα της Ειρήνης μέσω της Αρμονίας, διάρκειας 8 λεπτών, : http://youtu.be/hbxY5lREOeA.


Το ως ανω αναφερθέν πλαίσιο του GPS, σε γενικές γραμμές είναι μόνον μια θεωρητική υπόθεση των φυσικών αρμονικών παραγόντωντης παγκόσμιας Ειρήνης – οι σφαιρικές τάξειςτου πληθυσμού. Κάθε θεωρητική υπόθεσηγίνεται μόνον μια πλήρως ανεπτυγμένη Επιστήμη, όταν βρίσκει την εμπειρικήυποστήριξη. Για να το πραγματοποιήσει η GHA έχει ετοιμάσει ένα ειδικό πρόγραμμα επιστημονικής έρευνας : «ΣυγκριτικήΚοινωνιολογικήΣτατιστική Μελέτη(CSSS). Δυναμική της Παγκόσμιας Κοινωνικής Δομήςτων σφαιρικών ομάδωντου πληθυσμού. Ένα παράδειγμα των Ινδιών, των ΗΠΑ, της Ρωσίας και του Καζαχστάν από το 1950- 2010ανά δεκαετίες. Φυσική εξέλιξητης κοινωνικής αρμονίας, Οικονομική Δικαιοσύνη,Δημοκρατία και Πνευματικότητα προς την Παγκόσμια Ειρήνηκαι την Παγκόσμια Επιστήμη της (
www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=579).Το έργο του GHA, όπως και άλλων, είναι μια διεθνής και παγκόσμια έρευνα, ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες, Ιδρύματα και χώρες. Παράλληλα, η θεωρητική και εμπειρική επιστημονική γνώση των σφαιρικών τομέωνθεωρούνται ως οι φυσικοί αρμονικοί παράγοντεςτης παγκόσμιας Ειρήνης, που ανοίγει την πόρτα για την δόμηση της συνειδητής πρακτικής στον 21 αιώνα, παντού, σε κάθε χώρα και σε κάθε περιοχή με βάση την επιστημονική μελέτη από τους κύριους δημιουργούς της, την αρμονική εκπαίδευση και διαφώτισή τους στο GPS.


Αρμονική εκπαίδευση και διαφώτιση των σφαιρικών τομέωνστο GPS τους μετατρέπει από εντελώς ανίδεους φυσικούς φορείς της Ειρήνης μέσω της Αρμονίας σε συνειδητούς και επιστημονικά εκπαιδευμένους δημιουργούς. Η επιστημονική γνώση της παγκόσμιας Ειρήνης θα επιτρέψει στους εθνικούς ηγέτες, καθώς και στα Ηνωμένα Έθνη και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς να εφαρμόσουν καλύτερες επιστημονικές λύσεις για κάθε εθνικό, περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, όπως αυτά που σχετίζονται με την δόμηση της Παγκόσμιας Ειρήνηςκαι της κοινωνικής συνοχής.


Δυστυχώς, ο ΟΗΕ δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει την έννοια της Επιστήμης της Παγκόσμιας/ΠανανθρώπινηςΕιρήνης. Ο ΟΗΕ αναπτύσσει την έννοια ενός πολιτισμούτης Ειρήνης, συμπεριλαμβανομένων των 8σημείων : τον αμοιβαίο σεβασμό, την κατανόηση, την ανεκτικότητα, τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την αειφόρο οικονομική καικοινωνικήανάπτυξη και την εκπαίδευση. Ένας πολιτισμός της Ειρήνηςκατά την ερμηνεία του ΟΗΕ είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς την παγκόσμια Ειρήνη , αλλά δεν αρκεί. Περιορίζεται από την διαισθητική αντίληψητης Ειρήνης και στερείται επιστημονικής κατανόησης της, αν και η επιστήμη είναι το βασικό στοιχείο του πολιτισμού, παρέχονταςμια πρακτική εφαρμογής ιδεών.


Ως εκ τούτου, το CSSS σχέδιο, για το θεωρητικό και εμπειρικό θεμέλιο του GPS, αξίζει την προσοχή όλων των κρατών, των κυβερνήσεων και των ηγετών τους, αλλά πάνω απ΄ όλα για τον ΟΗΕ ως σημαντικό εργαλείο διατήρησης της Ειρήνης της ανθρωπότητας. Το GPS παγιώνει και αναπτύσσει το σημείο 8 του πολιτισμού του ΟΗΕ για την Ειρήνη, την αύξησή του σε ένα ποιοτικά νέο επίπεδο της σκέψης για την Ειρήνη. Έρευνες Ειρήνης/μελέτεςείναι μια άλλη σημαντική προυπόθεση για το GPS. Ωστόσο, περιορίζονται από τις στενές τοπικές συγκρούσεις και μην αγγίζεται την παγκόσμια Ειρήνηκαι την φυσική αρμονία των φορέων της.

 

Η κοινωνική αρμονία και η Παγκόσμια Ειρήνη από αυτό, είναι μια ισχυρότερη πηγή πλούτου για την ανθρωπότητααπό το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα διαμάντια, την πληροφορική κ.λ.π., που λαμβάνονται από κοινού. Αλλά για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον άγνωστο και ανεξάντλητο φυσικό πόρο της ανθρωπότητας απαιτούνται επαρκείς γνώσεις επιστημονικές γνώσεις για όλα τα έθνη – GPS. Το ελάχιστο κόστος των CSSS όπως το πρώτο σχέδιο του GPS και ένα επιστημονικό βήμα για την παγκόσμια Ειρήνη είναι μόνον $60,000. Ωχρειά σε σύγκριση με κολοσσιαία οφέλη που υπόσχεται μέσω του GlobalPeace (Παγκόσμια Ειρήνη) σε ένα επιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για την επιστημονική πρακτική υλοποίησή της για την ανθρωπότητα του 21ου αιώνα.


Η Επιστήμη ανοίγει ένα αποτελεσματικό τρόπο για τον πλήρη αφοπλισμό της ανθρωπότητας στον 21ο αιώνα, στην διάρκεια των 50 ετών για την μείωση τωνστρατιωτικών δαπανώνκατά 2% σε ετήσια βάση από όλες τις χώρες(
www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=529)και για την μετατροπή των ενόπλων δυνάμεων του πολέμου σε ένοπλες δυνάμεις της Παγκόσμιας Ειρήνης. Αυτές οι δυνάμεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια «Παγκόσμια Δύναμη Ειρήνης»του 21ου αιώνα. Υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την αρμονική ειρηνική εκπαίδευση, την υγεία, τις κατασκευές, την εξασφάλιση τροφής και νερού, και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Φυσικά, η δόμηση της Ειρήνης απαιτεί άλλα όπλα, από ότι ο πόλεμος, αλλά εξ΄ ίσιου καλά εκπαιδευμένους και επιστημονικά προετοιμασμένους επαγγελματίες. Μόνον με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσεγγίσουμε την ενσάρκωση ενός μεγάλου ονείρου του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, « πρέπει να μετατρέψουμε την κούρσα των όπλων,σε κούρσα της Ειρήνης».


Ένα βιώσιμο θετικό μέλλον της παγκόσμιας αγοράς είναι αδιανόητη και αδύνατη χωρίς την επιστήμη της Ειρήνηςκαι την επιστημονική δόμηση της Ειρήνης. Η παγκόσμια κοινωνική αρμονίαείναι η πηγή και η εγγύηση της παγκόσμιας Ειρήνης και της κοινής εμπιστοσύνης των εθνών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά με βάση το GPS,ως γενική συνείδηση όλων των λαών.


Η Επιστήμη ανοίγει το δρόμο για ένα νέο, αρμονικό πολιτισμό, εκτός από τον πόλεμο και τη βία, και μαζί τους άλλες παθολογίες της ανθρωπότητας στον απερχόμενο βιομηχανικό πολιτισμό. Η επιβίωση της ανθρωπότητας και η αειφόρος οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμοκαι αρμονικό πολιτισμό είναι δυνατή βάσει του GPS. Ως εκ τούτου, η αξία αυτής της επιστήμηςγια τη μοίρα της ανθρωπότητας είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί. Αυτή η επιστήμη μετασχηματίζειτην αρμονία,ως θεμελιώδη αξίατης ανθρωπότητας από την αρχαιότητα, συνδυάζοντας όλες τις άλλες αξίεςστη σύγχρονη επιστημονικήκοσμοθεωρία, πνευματικά συνένωση όλων των λαών του κόσμου σε μια ενιαία φιλειρηνική οικογένεια στη Γη.


Πολλοί αισθάνονται ότι η παγκόσμια επιστήμη της Ειρήνης δεν μπορεί να δημιουργηθεί με μεμονωμένες και αποσπασματικές προσπάθειες των αμέτρητων ερευνητικών ιδρυμάτων της Ειρήνης και τις προσπάθειες των ξεχωριστών επιστημόνων. Αν και αυτές οι προσπάθειες είναι αξιέπαινες, θα φαινόταν πιο λογικό και αποτελεσματικό να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα με μια παγκόσμια προσπάθεια, με συλλογικές και αλληλέγγυες προσπάθειες των επιστημόνων από διάφορες κοινωνικές επιστήμες, διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς στο πνεύμα του Durkheim και της Αρμονίας. Αυτή η αναπόσπαστη και ολιστική επιστημονική τάση ακμάζει στην Παγκόσμια Ένωση της Αρμονίας στην διάρκεια περισσοτέρων από 8 έτη. Αλλά αυτό απαιτεί την επέκταση των συμμετεχόντωνκαι την επιρροή της, για να εξασφαλίσει την επιτυχία στη δημιουργία και την αναγνώριση μιας άνευ προηγουμένου ανάπτυξης, που θα ονομάζεται Παγκόσμια Επιστήμη της Ειρήνης.


Το κύριο εμπόδιο που εμποδίζει τη διεθνή συνεργασία για τη δημιουργία του GPS μπορεί να είναι μια έλλειψη κατανόησης της επιστήμηςαυτής ως σύγχρονη πλανητική ανάγκη,από τα παραδοσιακά όργανα της Ειρήνηςκαι τουςεπιστήμονες. Είναι πιθανόν, ότι αμφισβητούν την ανάγκη τουGPS, η προτιμούννα περιορίζουν τις τρέχουσες προσπάθειες για απομονωμένες και αποσπασματικές έρευνες. Φυσικά το GPS μπορεί να γίνει καλύτερα γνωστό και αποδεκτό,και επιστήμονες θα αναγνωρίζουν την ανάγκη για τη δημιουργία αυτής της επιστήμης μόνο με την απόδειξη της θεωρίας στην εμπειρική μελέτη που προτείνεται τώρα (CSSS). Μια νέα τάση στη δόμηση της Ειρήνης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Επιστήμης της Ειρήνης (GPS) θα εμφανιστεί αποδεικνύοντας θεωρητικές και πρακτικές προτιμήσεις της διεθνούς συνεργασίας, που θα είναι αρεστά σε Ινστιτούτα Ειρήνης. Σ΄ αυτήν την επιστημονική συνεργασία, κάθε ειρηνιστής επιστήμονας και Οργανισμός μπορεί να βρει χώρο σε μια αρμονική ενότητα σε μια ποικιλία άλλων μελετητώνκαι των Ιδρυμάτων.

 

Leo Semashko, Ph.D.,

Founding President, Global Harmony Association (GHA) since 2005; State Councillor of St. Petersburg; Philosopher, Sociologist and Peacemaker from Harmony; Author of Tetrism as unity of Tetraphilosophy and Tetrasociology - the science of social harmony, world peace and harmonious civilization since 1976; Author of 12 social discoveries and more than 300 scientific publications, including 16 books and brochures; Director: Tetrasociology Public Institute, Russia; Director, GHA Website "Peace from Harmony": www.peacefromharmony.org; Editor in Chief, The ABC of Harmony for World Peace .. (www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=478) by 76 co-authors from 26 countries, for which the GHA is recognized as o­ne of candidates for the Nobel Peace Prize 2013; Teaching experience at universities is 20 years; Address: 7/4-42 Ho-Shi-Min Street, St. Petersburg 194356, Russia;

Phone: 7 (812) 597-65-71, E-mail: leo.semashko@gmail.com,

Skype: leo.semahko, Personal page: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253

P.S. My lifelong status about 40 years at homeland in the state: in Soviet Union since 1976 and in Russia since 1990 and still is dissident. This is connected with my discovery and development of Tetrasociology (Sphere Approach since 1976) as the science of social harmony, harmonious civilization, harmonious spheral classes and global harmonious peace that is provided by these classes. This science is contrary to Marxism as ideology of class war, which, in fact, remained in Russia. My status is confirmed by many facts. The fresh fact of 2012 from this series look here: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=534

 

© Global Harmony Association, 2013

© Leo M. Semashko, 2013

 

Published in languages:

English: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=582

Russian: www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=605

 


GHA Social Ideal,

Peace from Harmony

 

Μετάφραση από τα Αγγλικά στα Ελληνικά από τον Δρ Τάκη Ιωαννίδη 4 8 2013

Translated from English into Greeks by Dr Takis Ioannides4 8 2013

 Up
© Website author: Leo Semashko, 2005; © designed by Roman Snitko, 2005